§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Świąteczne rozdanie” i jest zwany dalej: “Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest ColorStories.pl ul. Jana Olbrachta 120u1,01-373 Warszawa

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook oraz Instagram firmy ColorStories.pl w dniach od16.12.2019 do 20.12.2019 (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem ColorStories.pl

c) nie jest członkiem rodziny pracownika ColorStories.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi napisać komentarz pod wpisem konkursowym.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie są:
    Wybrane przez firmę produkty ColorStories.pl

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie osoba, którą wytypuje firma ColorStories.pl spełniając wszystkie warunki konkursu oraz zaciekawi organizatorów firmy najbardziej swoją kreatywną odpowiedzią.


3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu Facebook oraz Instagram w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@colorstories.pl lub na profilu firmowym ColorStories.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie ColorStories.pl

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.colorstories.pl